Velg en side

Anleggsbidrag

Hva er “anleggsbidrag?

Anleggsbidrag er et investeringstilskudd som kreves inn fra våre nett- kunder. Anleggsbidrag benyttes når det må investeres i nye nettanlegg for å kunne knytte kundene til strømnettet eller for å kunne levere en høyere maksimaleffekt.

Hensikten med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning, og fordele denne kostnaden mellom nettselskapet og kunden som utløser investeringen.

Dalane energis praksis for innkreving av anleggsbidrag bygger på NVEs forskrift nr. 302 «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer». Denne finnes på Lovdata.

I forskriftene står blant annet følgende:

§17-4. Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr kan benyttes ved nye tilknytninger eller ved oppdimensjonering av en eksisterende tilknytning.

Tilknytningsgebyret skal være generelt og pålegges alle nye tilknytninger i nettet.

Tilknytningsgebyret kan differensieres etter belastningsvern (sikringsstørrelse).

 

§ 17-5. Anleggsbidrag

Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet.

Når en tilknytning som beskrevet i første og annet ledd utløser forsterkninger i radielle fellesanlegg kan en forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget.

Ved investeringer i maskete nett kan anleggsbidrag kun fastsettes i ekstraordinære tilfeller.

Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventete energiuttak og kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr.

Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr.

Nettselskapet kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest innen ti år etter ferdigstillelse av anlegget. Fordelingen kan skje i form av en etterberegning av anleggsbidraget, når nye kunder bli tilknyttet eller ved at nettselskapet forskutterer investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis overfor de kunder som etter hvert blir tilknyttet nettet. Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om innkreving av, og beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget.

 

Nedenforstående håndbok beskriver Dalane energis praksis

Klikk her

Sist endret 11.2017

 

 

 

 

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge